Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rafal-sliwa.pl.

www.rafal-sliwa.pl jest serwisem umożliwiającym Usługobiorcy zakup szkoleń, kursów, konsultacji oraz różnych pomocy edukacyjnych.
 

DEFINICJE

1. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem https://rafal-sliwa.pl.
2. Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania z Serwisu, będący integralną częścią Umowy zawieranej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
3. Strony – obie strony Umowy, Kupujący i Sprzedający.
4. Sprzedający – podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Serwisu: RAFAŁ ŚLIWA E-BIZNES , ul. Wyzwolenia 4/28, 42-450 Łazy. NIP: 6492315102, REGON: 382338935
5. Kupujący – podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu; Kupującym może być zarówno podmiot dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności, jak i Konsument. Jeśli kupujący jest osobą fizyczną, musi być pełnoletni oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
6. Konsument – konsument w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm.).
7. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Stronami, której integralną częścią jest Regulamin.
8. Użytkownik – osoba przeglądająca treści zawarte na stronach Serwisu.
9. Produkt – produkt oferowany w Serwisie – zarówno fizyczny (DVD, CD, Książka), cyfrowy (kurs online, e-book itp.), w formie usługi lub inny.
10. Newsletter – bezpłatna usługa świadczona przez Sprzedającego polegająca na okresowym albo nieregularnym przesyłaniu Użytkownikowi informacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu na wskazany przez Użytkownika adres email.
11. System Płatności – podmiot zewnętrzny uprawniony do przyjmowania i przetwarzania płatności w imieniu Sprzedającego, z którego systemem zintegrowany jest Serwis oraz w którym Sprzedający posiada konto umożliwiające przyjmowanie płatności. W szczególności: Tpay.com (przelewy bankowe, karty płatnicze) i PayPal.com (karty płatnicze).

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1
1. Regulamin jest stworzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z poźn. zm.).
2. Regulamin określa w szczególności:
a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
d) tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2
1. Kupujący akceptuje Regulamin.
2. Przedmiotem działalności Serwisu jest sprzedaż Produktów. Sprzedawane Produkty wraz z dokładnym opisem i ceną prezentowane są na podstronach Serwisu.
3. Umowa zawierana jest w języku polskim.
4. Umowa zawierana jest na gruncie prawa obowiązującego w Polsce.

§ 3
W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z Produktów, niezbędne jest korzystanie z podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny Windows, Linux lub MAC OS oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari.

§ 4
1. Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony Konsumentów, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o Prawach Konsumenta.
2. Postanowienia niezgodne z powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa.
 
§ 5
Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się emailem. Korespondencję tradycyjną należy nadsyłać na adres siedziby Sprzedającego.

PRODUKT

§ 6
1. Produkt ma charakter edukacyjny. Sprzedający nie gwarantuje Kupującemu, który zastosował się do wskazań przedstawionych w Produkcie, osiągnięcia zysków.
2. Produkt jest utworem w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.).
3. Prawo autorskie do Produktu, w tym do każdego z jego elementów, przysługuje Sprzedającemu.
4. Rozpowszechnianie Produktu bez wcześniejszego uzgodnienia ze Sprzedającym jest zabronione.
5. Osoba rozpowszechniająca Produkty bez wcześniejszego uzgodnienia ze Sprzedającym ponosi odpowiedzialność za poniesioną przez Sprzedającego szkodę na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym oraz innych przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
 
§ 7
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Okres czasu pozostający do zakończenia miesiąca kalendarzowego, w którym zawarta została Umowa, jest okresem próbnym. Wypowiedzenie dokonane przez Kupującego w trakcie okresu próbnego, jest skuteczne na koniec okresu próbnego.
3. Kupujący może wypowiedzieć Umowę w każdej chwili, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym dokonane zostało wypowiedzenie.

PROCEDURA ZAKUPU PRODUKTU

§ 8
1. Kupujący dokonuje zakupu Produktu poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia dostępnego na stronach Serwisu. Formularz wypełniany jest zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami widocznymi w trakcie wypełniania.
2. Kupujący podaje następujące dane: imię nazwisko/nazwę, adres zamieszkania/siedziby, adres do doręczeń, adres email, oraz sposób płatności. Dodatkowo Kupujący podaje niezbędne dane do wystawienia faktury lub rachunku.
3. Procedura zakupu kończy się przez wciśnięcie przez Kupującego przycisku potwierdzającego dokonanie zakupu z obowiązkiem zapłaty (przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub inny równoważny w treści).
4. Akceptacja Regulaminu przez Kupującego oraz wciśnięcie przez niego przycisku potwierdzającego dokonanie zakupu z obowiązkiem zapłaty jest momentem zawarcia Umowy.
5. Zamówienie złożone przez Kupującego zostaje potwierdzone przez Sprzedającego poprzez przesłanie (automatycznej) wiadomości email.

§ 9
1. Kupujący powinien zastosować się do wskazań zawartych w potwierdzeniu, w szczególności zaś kliknąć w link podany w e-mailu.
2. Niezależnie od przesłanych Kupującemu informacji dotyczących Umowy, pełna treść Umowy jest utrwalana przez Sprzedającego w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana Kupującemu na jego wniosek.
3. W razie wykrycia błędów we wprowadzonych przez Kupującego danych, o których mowa w ust. 2, Kupujący może wystąpić o ich korektę, podając dane właściwe.
4. W razie wątpliwości co do rzetelności podanych danych, Sprzedający jest uprawniony do ich potwierdzenia oraz może powstrzymać się od realizacji zamówienia, do czasu ich weryfikacji. O takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego i wspólnie z nim dokona weryfikacji podanych przez niego danych. Na żądanie Kupującego, Sprzedający zwróci wpłaconą już tytułem ceny należność.
 
§ 10
1. Po prawidłowym wypełnieniu formularza, Kupujący dokonuje płatności w sposób określony w § 13.
2. Po zaksięgowaniu przez Sprzedającego płatności, na podany przez Kupującego adres email przesłana zostaje wiadomość zawierająca informacje o dostępie do Produktu.
3. Kupujący wyraża zgodę na wykonanie przez Sprzedającego Usługi po zaksięgowaniu przez niego opłaty w systemie płatności.

CENY I PŁATNOŚCI

§ 11
1. Ceny Produktów podane są na stronach Serwisu.
2. Ceny Produktów podawane są w wersji ostatecznej, zawierającej wszelkie opłaty i podatki, w tym w szczególności obejmującej podatek VAT w obowiązującej stawce, z uwzględnieniem jednak przepisów poniższych.
 
§ 12
1. Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę VAT.
2. Faktury VAT generowane są automatycznie po opłaceniu zamówienia przez Kupującego i wysyłane na wskazany w formularzu adres email.

§ 13
1. Podczas korzystania z serwisu Kupujący może skorzystać z następujących metod płatności:
– płatność za pomocą przelewu elektronicznego lub karty płatniczej (Tpay.com);
– płatność za pomocą karty płatniczej (PayPal.com).
2. Kupującemu zaleca się zapoznanie z zasadami dokonywania płatności poprzez system Tpay.com lub Payal.com.
3. Link przekierowujący do systemu płatności umieszczony jest na stronach Serwisu.
 
§ 14
1. Użytkownik, który zawarł umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
3. Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć poprzez wysłanie emaila do Sprzedającego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, jest ona uważana za niezawartą.
5. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
6. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.
7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, których przedmiotem jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

USŁUGA NEWSLETTERA

§ 15
1. Usługa bezpłatnego Newslettera świadczona jest przez Sprzedającego na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Zarejestrowanie się Użytkownika w bazie Newslettera stanowi wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera, a jednocześnie jest momentem zawarcia umowy o świadczenie usługi Newslettera.
3. Sprzedający nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.
4. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi Newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na link “wypisz się” znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych i jest to moment rozwiązania umowy o świadczenie usługi Newslettera.
5. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do:
a. wysyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.) na konto e-mail Użytkownika,
b. całkowitego zaprzestania świadczenia usługi Newslettera po uprzednim powiadomieniu jego Użytkowników, bez podania przyczyny. Moment powiadomienia Użytkownika jest momentem rozwiązania umowy o świadczenie usługi Newslettera.
 
§ 16
1. Sprzedający informuje, iż Kupującym korzystającym z Produktów przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w których próbę rozwiązania zaistniałego sporu podejmuje neutralny i kompetentny podmiot nie powiązany z żadną ze Stron. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są m. in. w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których statutowych zadań należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich w Polsce znajduje się w Rejestrze Podmiotów Uprawnionych prowadzonym przez UOKiK, dostępnym na stronie internetowej: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
3. Informacje oraz dostęp do Procedury Internetowego Rozstrzygania Sporów (ODR), która została opracowana przez Komisję Europejską, znajdują się na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
4. Konsumentom przysługują także następujące, przykładowe sposoby skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich:
a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich;
b) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
c) zwrócenie się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
5. Oprócz pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich Konsumentom przysługuje także uprawnienie do wszczęcia postępowania pojednawczego poprzez wniesienie do właściwego sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, a także skorzystanie w toku toczącego się postępowania sądowego z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych udostępniane są przez Prezesów Sądów Okręgowych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

§ 17
1. Reklamacje dotyczące Produktów powinny być składane pisemnie na adres Sprzedającego. W piśmie zawierającym reklamację należy podać dane osoby reklamującej, nazwę i rodzaj Produktu, której reklamacja dotyczy oraz opisać przyczyny reklamacji.
2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający informuje Kupującego w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie pisemnej (istotna jest data nadania przesyłki listowej przez Sprzedającego), a także w formie e-maila.
 
§ 18
1. W przypadku niewykonania Umowy przez Sprzedającego, Sprzedający obowiązany jest do naprawienia szkody z tego faktu wynikającej na zasadach określonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm. )
2. Na podstawie art. 38 pkt. 1 ustawy o Prawach konsumenta, w związku z wyrażoną w § 12 niniejszego Regulaminu zgodą na wykonanie przez Sprzedającego Usługi, Kupującemu będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.

PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

§ 19
1. Przepisy § 19 mają charakter przepisów szczególnych i odnoszą się do Kupujących niebędących Konsumentami.
2. Umowa zostaje zawarta w chwili potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.
3. Potwierdzenie zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedającego wiadomości email na adres Kupującego, w której Sprzedający potwierdza warunki Umowy wynikające ze złożonego zamówienia.
4. Strony ustalają, że nie są związane przepisami art. 66.1 par. 1-3 Kodeksu Cywilnego.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 20
1. Kupujący w toku procedury zamówienia Produktów, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedającego.
3. Uzyskane przez Sprzedającego dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawartej z Kupującym Umowy, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
4. Kupujący w sposób wyraźny, może zostać poproszony przez Sprzedającego o udzielenie zgody na przetwarzanie zgromadzonych danych osobowych również w innym celu niż wskazany w pkt.1.
5. W każdym czasie Kupujący może zobowiązać Sprzedającego, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.
6. Kupującemu przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego.
 
§ 21
1. Serwis posługuje się plikami Cookies.
2. Pliki Cookies mogą być instalowane na urządzeniu Użytkownika.
3. Szczegółowe zasady posługiwania się przez Serwis plikami Cookies określa Polityka Prywatości.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22
1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Serwisu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.
2. W przypadku sporu wynikłego na tle realizacji Umowy, Strony zobowiązują się podjąć próbę jego polubownego rozwiązania.
 
§ 23
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 2019 roku.
2. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Serwisu.
3. Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji na stronach Serwisu i nie mają mocy wstecznej